№2(70)

newspaper

Қазақстанның Шығысындағы дала қыранның (Aquila nipalensis) ұялық топтастыруы